DEYE 12kW Hybrid Inverter 48V Three Phase

R46,172.50 Incl VAT
Add to cart

Inhenergy 6kW Super Hybrid Inverter 48V Single Phase (Incl WiFi & CT)

R18,800.00 Incl VAT
Add to cart

DEYE 50kW Hybrid Inverter HV Three Phase

R106,892.50 Incl VAT
Add to cart

DEYE 16kW Hybrid Inverter 48V Single Phase

R56,292.50 Incl VAT
Add to cart

DEYE 5kW Hybrid Inverter 48V Single Phase

R19,837.50 Incl VAT
Add to cart

DEYE 8kW Hybrid Inverter 48V Single Phase

R32,257.50 Incl VAT
Add to cart

Inhenergy 20kW Advanced Hybrid Inverter HV Three Phase (Incl WiFi)

R45,247.90 Incl VAT
Add to cart

Inhenergy 10kW Advanced Hybrid Inverter 48V Three Phase (Incl WiFi)

R32,166.65 Incl VAT
Add to cart