DEYE 12kW Hybrid Inverter 48V Three Phase

R46,425.50 Incl VAT
Add to cart

DEYE 50kW Hybrid Inverter HV Three Phase

R116,380.00 Incl VAT
Add to cart

DEYE 16kW Hybrid Inverter 48V Single Phase

R57,304.50 Incl VAT
Add to cart

DEYE 5kW Hybrid Inverter 48V Single Phase

R20,234.50 Incl VAT
Add to cart

DEYE 8kW Hybrid Inverter 48V Single Phase

R33,269.50 Incl VAT
Add to cart